Category Archives: สิทธิประโยชน์

รอบรู้เรื่อง "สิทธิผู้ิพิการ"

อย่างไรจึงเรียกว่า “คนพิการ” “คนพิการ” หมาย… Read More »

กองทุนเงินทดแทน คืออะไร ถามตอบข้อสงสัยให้กระจ่าง

ในชีวิตคนเราที่ต้องทำงานในแต่ละวันนั้น มีความเสี่ยงที่จ… Read More »

ลิงค์แนะนำ กรมบัญชีกลาง

กฎหมายและระเบียบ บัญชี ตรวจสอบภายในเงินนอกงบประมาณ จัดซ… Read More »