Tag Archives: ประกันสังคม

ตรวจสอบสิทธิการรักษาของตน ผ่านระบบออนไลน์

บริการออนไลน์ ,สิทธิประโยชน์,บริการออนไลน์เพื่อด้านบริการสุขภาพ ,ประกันสังคม,ต่างด้าว,ประกันสุขภาพ,พรบ.,ผู้ประสบภัยจากรถ

อาชีพอิสระทั่วไป ก็มีสิทธิผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)ได้

การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หรือผู้มีอาช… Read More »