พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

CQI คืออะไร ทำได้อย่างไร

1 min read

CQI = Continuous Quality Improvement 
คือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อธิบายง่ายๆดังนี้
CQI เป็นลักษณะปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจพูดได้ว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ เทียบเป็นกราฟค่อยๆขึ้น
ถ้าเทียบกับการ reengineering จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยทันที เทียบเป็นกราฟตั้งขึ้น 90 องศา

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  • องค์ประกอบสำคัญ CQI
  • รูปแบบการทำกิจกรรม CQI

โดยมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพื้นฐานของ QI เป็นตัวกำกับ และ การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นทีม

องค์ประกอบสำคัญ CQI 
1.ขั้นตอน : มีหลายแบบ PDCA, การวิจัย, อริยสัจ4, การดูแลผู้ป่วย
2.เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพ : เรื่องของทีม(ระดมความคิด, จัดระบบความคิด, ตัดสินใจ), การจัดการข้อมูล(เก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล,นำเสนอข้อมูล)
3.ความคิดสร้างสรรค์
4.ข้อมูลทางวิชาการ

รูปแบบการทำCQI 
ที่ง่ายๆและเร่งการพัฒนา แนะนำ ตั้งเป้า เผ้าดู ปรับเปลี่ยน PDCA
การตั้งเป้า เริ่มจากส่วนต่างๆ รวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาเลือกเรื่องที่จำทำ แล้วสำรวจสภาพปัญหา สาเหตุ โดยกำหนดขอบเขต และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับปัญหา แล้วกำหนดเป็นโครงการหลักพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย เป็นตัวเลข
เครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ช่วยในเรื่องต่างๆดังตัวอย่างดังนี้
ส่วนต่างๆ – SWOT, Mission, QA, RM, โอกาสพัฒนา อื่นๆ
การเลิอกเรื่อง – Metric analysis, Pareto, Affinity, Multivoting, Concensus
สำรวจปัญหา RCA- tree diagram, fish bone
กำหนดสมาชิกที่เกี่ยวข้อง- ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ปฏิบัติ, ผู้นำทีม…..
การเฝ้าดู กำหนดเป้าหมายของผลลัพท์ และของกระบวนการที่สำคัญส่งผลต่อเป้าหมาย
ปรับเปลี่ยน โดย PDCA ระดมสมอง วิจัย ทดลองปฏิบัติ การวัดผล เปรียบเทียบผลลัพธ์ ขยายผลเป็นคู่มือปฏิบัติ

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพื้นฐานของ QI 
การสร้างมาตรฐานของกระบวนการทำงาน
สร้างกระบวนการที่เป็นทางการ-ปรับระดับการดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการ-จัดทำเกณฑ์แนวทางกำหนดการนำไปใช้
ปรับปรุง work flow ลดการส่งต่อระหว่างหน่วยหรือผู้ทำงาน ค้นหาขจัดคอขวด คาดการณ์ให้แม่นยำ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
ทุกคนอยู่ในระบบเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลข่างสาร มีความคาดหวังร่วมกัน สร้างแนวร่วม
การทำงานเป็นทีม ในการประชุม ประเมินผลการประชุม
สรุป การทำ CQI สักเรื่องทำอย่างไร
1. หาปัญหาและสาเหตุนำมาวิเคราะห์
2. กำหนดผู้เกี่ยวข้อง
3. กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
4. ทำโครงการ และมีการเปลี่ยนแปลงการที่ทำให้เกิดผลลัพท์ที่ดีขึ้น

CQI RM QA ต่างกันอย่างไร และแต่ละแบบอยู่ในระดับใด 
RM เป็นการค้นหาปัญหาลดการสูญเสียเป็นเบื้องต้น นำไปสู่การประกันมาตรฐาน QA ทำให้มีบรรทัดฐานการทำงานในปัจจุบัน และนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานCQI เป็นการยกระดับเพื่อนำไปสู่ความคาดหวังและเพื่มศักยภาพ

ตัวอย่าง
RM : ความเสี่ยงทั่วไปกับทางคลินิก
QA : CPG,Case Mx, Dis.plan, 5ส, prevention maintenance เครื่องมือแพทย์
CQI: outcome improvement

error: Content is protected !!