พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

“เงื่อนไขของ R2R” หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง

1 min read


“เงื่อนไขของ R2R”  หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง

  1. ต้องเริ่มต้นจากปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างาน หรือ    งานประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบดำเนินการอยู่ 2. 
  2. ต้องเป็นการวิจัยจริง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ 3. 
  3. ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหา/พัฒนา/ต่อยอด/ขยายผล งานที่ทำอยู่อย่างไร
  4. ไม่ควรจะเน้นที่งบประมาณในการดำเนินการเป็นการเฉพาะ  มากนัก ควรใช้โอกาสและงบประมาณที่ใช้ทำงานประจำอยู่แล้ว
  5. ต้องเริ่มต้นที่ใจอยากทำ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย ไม่ควรใช้วิธีการบังคับให้ทำ
  6. ควรจะเห็นวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานในกระบวนการทำ R2R
  7. ต้องไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น 8. ต้องพิจารณาที่ “งานประจำ” เป็นหลัก เพราะแต่ละคนที่ทำ R2R ทำงานต่างตำแหน่ง บทบาท หรือต่างหน้าที่กัน 9. การทำวิจัยในงานประจำน่าจะเป็นการคิดแบบ initiation, creation หรือ innovation
error: Content is protected !!