ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

ที่มา 

http://www.ra.mahidol.ac.th/mr/doc/mr_guideline.pdf  

ระบบลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
การพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษาซึ่งในแต่ละภาคเรียนมีหลายคณะฯ และมีผู้ที่เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก  
เพื่อเป็นการลดขึ้นตอนและการเดินทางเพื่อติดต่อ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลให้สามารถลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง คณะแพทย์ศาสตร์จึงได้จัด คณะทำงานเพื่อตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ นำโดยรศ.วินัย วนานุกูล และ หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดีจึงได้ริเริ่มแนวทางเพื่อลดขึ้นตอนโดยเลือกใช้ระบบออนไลน์ และมอบหมายให้งานเวชระเบียน โดยหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ร่วมกันหาแนวทางเพื่อบริการ และพัฒนาระบบ ผ่านเว็บไซท์ จึงเป็นที่มาของระบบเวชระเบียนออนไลน์
วิธิการและขั้นตอนการใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ของงานเวชระเบียน ทาง http://www.ra.mahido.ac.th/mr
ภาพ2
2. เลือกเมนู “เวชระเบียนนักศึกษาใหม่”
    2.1 กรณีเคยมีเวชระเบียน (เคยมีประวัติเก่าที่ไม่ขาดการติดต่อเกิน 5ปี )
    2.2 ทำเวชระเบียนนักศึกษาใหม่ (กรอกแบบฟอร์มทำบัตรใหม่ กรณียังไม่เคยมีประวัติ)
    2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (ตรวจสอบข้อมูลหลังส่งข้อมูลแล้ว)
ภาพ3
ภาพ4 ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีประวัติเดิม

ภาพ5 กรอกข้อมูลทำประวัตใหม่ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน

ภาพ6 เลือกหลักสูตร

ภาพ7  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

เมื่อกรอกครบแถวแล้ว ให้บันทึกและส่ง

หมายเหตุ กรณีพบหน้าปิดบริการ หมายถึง งานเวชระเบียนยังไม่เปิดให้ลงเบียน 
ภาพ8

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำเวชระเบียนมาแล้ว เตรียมใบ  print out* (ที่มีเลข HN)และบัตรประชาชน ไปติดต่อเพื่อชำระเงิน รับเอกสารและบัตรคิว ตามช่องทางที่กำหนดให้  
ในรายที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน ติดต่อทำเวชระเบียนที่งานเวชระเบียนก่อน
2. นักศึกษาตรวจสอบเอกสาร  เซ็นชื่อในเวชระเบียน ชำระเงิน **
 ได้รับบัตรคิว เอกสารการตรวจสุขภาพ แฟ้มเวชระเบียน และบัตรประจำตัวโรงพยาบาล 
หลังลงทะเบียนทำเวชระเบียนทาง webแล้ว ในวันทำการปกติ ใช้เวลาประมาณ 3-10 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล นักศึกษาจึงค่อย  print out ข้อมูลที่มีเลข HN มาติดต่อวันตรวจสุขภาพ
** ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท +ค่าเจาะเลือด 300 -600 บาท (ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการตรวจภูมิคุ้มกันโรค และฉีดวัคซีนของโรคตับอักเสบ บี 300 และโรคอีสุกอีใส 300 ) 
ยกเว้นคณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท  (ไม่ต้องตรวจเลือด) 
***คณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งคิวเข้ารับบริการเป็น 2  กลุ่ม

error: Content is protected !!