การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ
      ให้ดำเนินการในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และประสงค์จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

      1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมหรือใบแทน
      2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
      3.ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT)          หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
      4.รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน (สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา แต่ต้องชำระเงินเพิ่มอีก 100 บาท)
      5.สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

       กรณีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ให้แนบบัตรประจำตัวคนขับรถเดิมหรือใบแทน พร้อมรูปถ่ายขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน สำหรับติดบัตรประจำตัวคนขับรถที่ต้องออกให้ใหม่ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

วีธีป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแจ้งเหตุรถหายไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ (lostcar) 1599
ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารอบบิล เม.ย.
สุขภาพดี 24ชั่วโมงกับ Rama Channel
ผจก.นิติบุคคล และคณะกรรมการ ทำหน้าที่ของคุณครบหรือยัง!!!
เอกสารแนะนำ - ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
เมนู คะน้าผัดกระเทียม เพื่อสุขภาพ
10 สัญญาณเตือนว่าโรคร้าย กำลังมาเยือน!
มือใหม่ทำไมต้องพึ่งโรงเรียนสอนขับรถ
เรื่องง่ายๆที่คนขับรถควรรู้
เทคนิคการขับรถลดอุบัติเหตุ (Defensive Driving Technique)
error: Content is protected !!