กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

1 min read

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ
      ให้ดำเนินการในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และประสงค์จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

      1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมหรือใบแทน
      2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย
      3.ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT)          หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย
      4.รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้มและไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน (สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา แต่ต้องชำระเงินเพิ่มอีก 100 บาท)
      5.สำเนาหรือภาพถ่ายหลักฐานการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

       กรณีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ให้แนบบัตรประจำตัวคนขับรถเดิมหรือใบแทน พร้อมรูปถ่ายขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน สำหรับติดบัตรประจำตัวคนขับรถที่ต้องออกให้ใหม่ด้วย

You may have missed

error: Content is protected !!