พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

1 min read

การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน
กรณีขอดำเนินการภายหลังได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วเกิน 3 ปี ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารเพิ่มเติม

You may have missed

error: Content is protected !!