การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
หลักฐานประกอบคำขอ
1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน
กรณีขอดำเนินการภายหลังได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วเกิน 3 ปี ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารเพิ่มเติม

error: Content is protected !!