พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ขนส่งเล็งเพิ่มชั่วโมงอบรมสอบใบขับขี่เป็น 15 ชั่วโมงสำหรับรายใหม่

1 min read
กรมขนส่งทางบกเล็งเพิ่มเวลาการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ใหม่ ให้มีความเข้มข้นขึ้น จากเดิมที่ใช้เวลาอบรม 4 ชั่วโมง จะเพิ่มเป็น 15 ชั่วโมง และเพิ่มหัวข้อการอบรมจาก 3 หัวข้อ เป็น 15 หัวข้อ โดยมุ่งหวังการปลูกฝังวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย และเป็นการลดอุบัติเหตุอย่างมีระสิทธิภาพ

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังศึกษาและจัดทำเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) รายใหม่ ให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรและการขับรถที่ปลอดภัยเข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มจาก 3 หัวข้อ เป็น 15 หัวข้อ และเพิ่มเวลาการอบรมจาก 4 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง โดยเนื้อหาใหม่จะช่วยปลูกฝังให้เกิดวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้ามาขอทำใบขับขี่ในช่วงนี้ ยังใช้กรอบเวลาอบรมและเนื้อหาเดิมอยู่ แต่หากการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เสร็จ ขนส่งทางบกจะประกาศเป็นทางการ โดยขนส่งทางบกตั้งใจปรับปรุงเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้พร้อมตามหลักสากลก่อนเข้าทดสอบ รวมทั้งหลังจากนี้จะมีแนวปฏิบัติสำหรับกำกับดูแลพฤติกรรมหลังได้รับใบขับขี่เพิ่มอีกด้วย

สำหรับเนื้อหาการอบรม 15 หัวข้อ ประกอบด้วย ความสำคัญและประโยชน์ของการมีใบอนุญาตขับรถและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ, กฎหมายข้อห้าม พ.ร.บ.จราจร เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ พ.ร.บ.ขนส่งทางถนน, คำเตือนมารยาทในการขับรถ, ข้อแนะนำกับมารยาทในการใช้ทาง, คุณสมบัติของผู้ขับรถที่ดี โรค ภาวะ ข้อจำกัดด้านร่างกายมนุษย์กับการจราจร, ประสาทการรับรู้, สมรรถภาพของรถ ถนน และสิ่งแวดล้อม, การรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด, พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน, ข้อผิดพลาดตามกฎหมายจราจรและการใช้ทาง, สุขภาพที่มีผลต่อการขับรถ

นอกจากนี้ยังได้จัดทำเนื้อหาอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ เนื้อหาอบรมเพื่อฟื้นฟูพฤติกรรมสำหรับผู้ขับรถที่กระทำผิดบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม หากขนส่งทางบกจัดทำหลักสูตรได้เสร็จ จะเปิดให้ประชาชนเรียนรู้หรือเข้ารับการอบรมผ่านช่องทางอื่นได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเพียงแห่งเดียว เพื่อแก้ปัญหารอคิวนาน

ปัจจุบันแนวทางปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ยังคงดำเนินการอบรมตามหลักสูตรปกติ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมหลักสูตร 4 ชั่วโมง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 2 ชั่วโมง การขับรถอย่างปลอดภัย 1 ชั่วโมง และมารยาทการขับรถ 1 ชั่วโมง เป็นต้น.

You may have missed

error: Content is protected !!