หมวดหมู่: พัฒนาคุณภาพ

การเขียนบทคัดย่อ R2R โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม

บรรยายวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อ R2R” โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพที­มสนับสนุนงาานวิจัย R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 1/2555 วันที่ 22-24 มี.ค. 55 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การเขียนบทคัดย่อ R2R (1/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (2/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (3/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (4/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (5/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (6/6) ขอบคุณคลิปจากR2RHSRIchannel

24 พ.ค.

โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ควรรู้

เมื่อเราคิดที่จะทำวิจัย  สิ่งที่จะช่วยกำหนดความคิดให้มีระบบเป็นขั้นเป็นตอน  คือ โครงร่างงานวิจัย โดยส่วนใหญ่ผู้ทำวิจัยจะเขียนโครงร่างฯ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่

1. ชื่อโครงการ

2. วัตถุประสงค์

3. หลักการและเหตุผล

4. การทบทวนวรรณกรรม

5. วิธีการวิจัย

6. ตารางการดำเนินงาน

7. บรรณานุกรม

8. งบประมาณ

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

 

24 พ.ค.

กระบวนการ-ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยอะไร?

สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย

1.      กำหนดปัญหาการวิจัย

2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.      กำหนดขอบเขตการวิจัย

4.      กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ ทบทวนวรรณกรรม

5.      กำหนดสมมติฐานการวิจัย

6.      การออกแบบการวิจัย

7.      การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.      การประมวลผลและวิเคราะห์ผล

9.      การเขียนรายงานการวิจัย

รู้ไว้ใช่ว่า… ใส่บ่าแบกหาม   หากเรียนรู้ตามทฤษฎีกระบวนการวิจัยข้างต้น ก็อาจเกิดความยากลำบากและเป็นอุปสรรคกับการทำวิจัย R2R เราจึงขอเสนอรูปแบบของอาจารย์หมอโกมาตร ( นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ ) ท่านแบ่งไว้ง่าย 2 แบบ คือ

รูปแบบแรก :

1. ขั้นการหาข้อมูลเบื้องต้น

2. ขั้นพัฒนาโครงร่างวิจัย

3. ขั้นดำเนินการเก็บข้อมูล

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

5. ขั้นสุดท้าย การเขียนรายงานการวิจัย

รูปแบบที่สอง :

10 ขั้นง่ายๆ สู่นักวิจัยชั้นเทพ

แบ่งออกเป็น 10 ขั้นด้วยกัน คือ เริ่มต้น-ค้นคว้า-หาเป้า-เหลาโจทย์-กำหนดวิธีการ-ทำงานภาคสนาม-ถามหาความรู้ใหม่-ใช้บทคัดย่อนำทาง-นำเสนออย่างสร้างสรรค์-มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ

โดยมีรายละเอียดขยายความได้ดังต่อไปนี้

1.      เริ่มต้น               – หาเรื่องที่ใช่  ประเด็นวิจัยที่ชอบ

2.      ค้นคว้า              – ก่อนลงมือวิจัย  รู้อะไรอยู่ก่อนบ้าง

3.      หาเป้า                – อยากรู้อะไรอีก  จากที่ไปค้นคว้ามา

4.      เหลาโจทย์          – ลับคำถามวิจัยให้แหลมคม

5.      กำหนดวิธีการ – เลือกวิธีหาข้อมูลมาตอบคำถาม

6.      ทำงานภาคสนาม                     – เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ

7.      ถามหาความรู้ใหม่                   – ข้อมูลที่ได้บอกอะไรใหม่

8.      ใช้บทคัดย่อนำทาง                  – คิดให้ชัด  จัดลำดับความสำคัญ

9.      นำเสนออย่างสร้างสรรค์          – สื่อสารความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

10.  มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ                        – เดินทางหมื่นลี้  เริ่มต้นที่ก้าวแรก

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

 

การทำวิจัย (Research) ใครว่ายาก?

วิจัย Research ใครว่ายาก??? … เรามารู้จักวิจัยกันก่อนนะ                        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “การวิจัย” คือ “การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research โดยคำว่า Research ประกอบด้วยคำสองคำ คือ Re ซึ่งแปลว่า ซ้ำ และ Search แปลว่า ค้นหาในทางพุทธศาสนาก็มีการใช้คำว่า ธรรมวิจยะ หรือ ธรรมวิจัย ซึ่งเป็นข้อที่ 2 ใน โพชฌงค์ 7 หมายความถึง การค้นคว้าธรรม ความสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัยหรือการค้นคว้าธรรม ( พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ) วิจัยในความหมายนี้จึงหมายถึง การใช้สติปัญญาในการคัดสรรเลือกเฟ้นความรู้ที่เหมาะแก่การใช้งาน   และมีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี้                    

 “ การวิจัย คือ การใช้ความรู้ ความสามารถในการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ”            (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2532: 195)                      

   “การวิจัย เป็นเรื่องของการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพิสูจน์หรือหาคำตอบหรือหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง ที่อาจจะยังไม่มีการค้นพบในเรื่องนั้นๆมาก่อน หรืออาจจะมีการค้นพบมาแล้ว แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีความต้องการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้”  (เทียนฉาย  กีรนันทน์ และจรัญ  จันทลักษณา, 2534: 8)                    

โดยสรุป การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ ซึ่งงานวิจัยแต่ละชิ้นมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากน้อยแตกต่างกัน การวิจัยกับการค้นคว้าจึงเป็นเรื่องเดียวกัน และการวิจัยที่ดีต้องเริ่มจากการค้นคว้ามาก่อน

สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย

1.      กำหนดปัญหาการวิจัย

2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.      กำหนดขอบเขตการวิจัย

4.      กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ ทบทวนวรรณกรรม

5.      กำหนดสมมติฐานการวิจัย

6.      การออกแบบการวิจัย

7.      การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.      การประมวลผลและวิเคราะห์ผล

9.      การเขียนรายงานการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

23 พ.ค.

คุณลักษณะ 10 “ ไม่ ” ของ R2R

10 “ ไม่ ” R2R คุณลักษณะ 10 อย่าง ที่จะทำให้เข้าใจ R2R ได้มากขึ้น

1.      R2R “ไม่” ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่

2.      R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง ที่ไม่ได้นำมาใช้/ปฏิบัติ

3.      R2R “ไม่” จำกัดเฉพาะปัญหาทางคลินิก ฝ่ายสนับสนุนback office ก็สามารถทำ R2R ได้

4.      งานวิจัย R2R “ไม่” ควรมาเดี่ยว ควรชวนเพื่อนรวมงานมาทำกันเป็นทีม

5.   ผู้ที่จะเริ่มทำ R2R “ไม่” เคยมีความรู้เรื่องวิจัยมาก่อน ก็เริ่มทำ R2R ได้ เพราะระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จะใช้ สามารถเรียนรู้และรับการสนับสนุนจากคุณอำนวยในระหว่างทำวิจัย R2R ได้

6.   การเริ่มทำ R2R “ไม่” ได้เริ่มจากความอยากทำวิจัย  แต่ควร เริ่มจากใจ ที่มีความต้องการพัฒนางานประจำของตนเอง

7.   ผู้เริ่มทำ R2R “ไม่” ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ แต่ควรเริ่มจากการค้นหาประเด็นคำถามที่สอดคล้องกับปัญหาจากงานประจำที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้ร่วมงาน และผ่านการสืบค้นอย่างเหมาะสม

8.      R2R มัก “ไม่” ต้องใช้ทุนวิจัยจำนวนมาก เนื่องจากเป็นงานประจำที่ต้องให้บริการอยู่แล้ว

9.      ความสำเร็จของ R2R “ไม่” ได้วัดจากจำนวนผลงานวิจัย

10.งานวิจัย R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยชั้นสอง แต่งานวิจัย R2R ต้องมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ แต่โดยส่วนใหญ่งานวิจัย R2R ไม่ต้องการระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน( R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข )

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืนของ R2R

(Key Success Factors )
คือ ประโยชน์ของผลงาน R2R ที่มีต่อผู้รับบริการ และองค์กรอย่างแท้จริงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สนุกกับงานที่ไม่ได้ทำไปวันๆ อีกต่อไปจน R2R กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร

ลักษณะงานประจำที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย

 • การแบ่งงานกันทำเป็นส่วน ๆ
 • งานถูกลดคุณค่าเหลือเพียงแค่ที่มาซึ่งเงิน
 • เป็นงานที่คนอื่นสั่งให้ทำ
 • ทำลายความคิดสร้างสรรค์ 

“สยบงานจำเจด้วยการวิจัย   สู่โลกใหม่ของงานประจำ”

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

R2R มีบุคคลใดที่สำคัญเกี่ยวข้อง

R2R มีบุคคลที่สำคัญเกี่ยวข้องกันอยู่  3 กลุ่ม คือ…

ผู้วิจัยR2R, คุณอำนวย, และผู้บริหาร

1.   ผู้วิจัย R2R : ควรเริ่มจากใจ ที่มุ่งหมายหรือต้องการพัฒนางานประจำ รู้จักค้นหาคำถามวิจัยที่เป็นกุญแจสู่การพัฒนาการบริการ การทำงาน ผลลัพธ์จากการทำ R2R คือ ส.ป.ก. ( ส. คือ ความสุข สนุกในการทำงาน / ป. คือ ปัญญาเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น / และ ก. คือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน )

2.   คุณอำนวย : ไม่ใช่ครู ไม่ใช่วิทยากร ไม่ใช่เจ้าของโครงการด้วย แต่เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่อกิจกรรม R2R โดยใช้แนวคิด KM (Knowledge Management) เริ่มต้นจากความสำเร็จของกลุ่มคนจำนวนน้อยมาเล่า มาแลกเปลี่ยน และต่อยอด (Success Story telling) มีการสนับสนุนกิจกรรม R2R เชิงรุก มีการวิพากษ์งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์

3.   ผู้บริหาร : ต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและปรัชญา R2R อย่างแท้จริง ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรม R2R อย่างเหมาะสม ใช้ R2R เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานประจำ และนำพาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

“ R2R กับ KM เขาจึงเป็นแฟนกัน… เพราะเขาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร… สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรได้บ้าง

R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) แบบไหน ?

ใช้ได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้

“แต่ที่สำคัญต้องเริ่มจากระเบียบวิธีคิด… ก่อนที่จะเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย… การทำวิจัย R2R ก็จะง่ายกว่าที่คิด”

องค์ประกอบที่สำคัญของ R2R คืออะไร?

R2R  มีองค์ประกอบที่สำคัญ  4 อย่าง คือ …

1.      โจทย์วิจัย R2R : ต้องมาจากปัญหาหน้างาน มาจากงานประจำที่ทำกันอยู่และต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น

2.      ผู้วิจัย : ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง และต้องทำหน้าที่ หลักในการวิจัยด้วย

3.   ผลลัพธ์ของงานวิจัย : ต้องวัดผลได้จากตัวผู้รับบริการจากเรา หรือผู้ป่วยโดยตรง เช่น ด้านการทำงานบริการ จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน, การบริการดีขึ้น, แก้ปัญหาภาระงานที่ทำอยู่ได้  ส่วนด้านการดูแลผู้ป่วย ผลการรักษาจะดีขึ้น, ภาวะแทรกซ้อนหรือระยะเวลาในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลดลง เป็นต้น

4.       การนำผลการวิจัยไปใช้ : สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานและการบริการให้ดีขึ้นในบริบทของแต่ละองค์กร

“ ควรพัฒนา R2R จากงานที่ทำอยู่ … ไม่ควรเปิดหน้างานเพิ่มภาระให้ตนเอง ”

เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

23 พ.ค.

R2R(Routine to Research) คืออะไร มารู้จักกันสักหน่อย

R2R คืออะไร  ? … ทำไมต้อง R2R
R2R   ชื่อเต็ม คือ  “Routine to Research”  R2R   คือ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ด้วย
o     พัฒนางานประจำที่ทำทุกวัน… ให้เป็นผลงานวิจัย
o     เปลี่ยนปัญหาหน้างาน… ให้เป็นผลงานวิจัย
R2R  จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ความหมายของ R2R
การทำวิจัยในงานประจำ หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ปัญหา และยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดำเนินการอยู่ตามปกติ โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน อันส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดขององค์การ

หัวใจของ R2R
คือ การพัฒนางาน พร้อมกับการพัฒนาคนไม่หลงติดกับคำว่า วิจัย
R2R เป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงานประจำสู่งานวิจัยในแวดวงบุคลากรสาธารณสุข
 • เพื่อการขับเคลื่อนให้บุคลากรเห็นคุณค่าของงาน ประจำ
 •  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ

ที่มาของ R2R

 • นิยามโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  (ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)
 • เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (routine work) ได้เกิดความกล้า ได้มีโอกาส หรือได้รับคำชื่นชมจากการที่สร้างความรู้ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง
 • เพื่อปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ โดยมุ่งทำลายมายาคติ 3 เรื่อง– งานวิจัยเป็นเรื่องยาก, ต้องเป็นโครงการ เขียนขอทุน, เป็นเรื่องของนักวิจัย/นักวิชาการ
 • ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 • เปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นผู้เสพความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้

 


เอกสารอ้างอิง

 • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
 • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
 • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

 

error: Content is protected !!