ป้ายกำกับ: กรณีชราภาพ

ประกันสังคม กรณีชราภาพ

oldหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
 เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ

–  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

–  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

–  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

Read More

error: Content is protected !!