ป้ายกำกับ: สิทธิการรักษา

10 ก.พ.

ตรวจสอบสิทธิการรักษาของตน ผ่านระบบออนไลน์

บริการออนไลน์ด้านบริการสุขภาพสำหรับประชาชน

Read More

โครงการเบิกจ่ายตรง

โครงการเบิกจ่ายตรง

ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
รวมบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่น ๆ


เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยนอก
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวผู้ป่วย (กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาล ติดต่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ได้ที่ ช่องหมายเลข 6 หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน อาคาร 1 หรือ ช่องหมายเลข 4 งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา
07.00-15.00 น.)
3. สำหรับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 
สถานที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
1. ช่องหมายเลข 1-3 หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
โทร. 0-2201-1120
2. ช่องหมายเลข 6 งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
โทร 0-2200-4013-15
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ
1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และบัตรโรงพยาบาล    
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร
   พบชื่อ – เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสมัคร
   ไม่พบชื่อ – ผู้ป่วยต้องกลับไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้ว จึงจะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้
3. เจ้าหน้าที่เรียกชื่อผู้ป่วยรับใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์  พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้รับยาแทน
(ถ้ามี) ลงในใบสมัคร และนำใบสมัครไปชำระเงินค่าลงทะเบียน 50 บาท ที่การเงิน
4. ผู้ป่วยคืนใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในระบบ ก่อนเรียกชื่อผู้ป่วย  เพื่อสแกนลายนิ้วมือให้ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน (ถ้ามี)
5. ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน (ถ้ามี) สแกนลายนิ้วมือ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ
6. ผู้ป่วยรับบัตรโรงพยาบาล และบัตรประจำตัวประชาชนคืนจากเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังคำแนะนำใช้สิทธิจากเจ้าหน้าที่
7. ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือแล้วประมาณ 15-20 วัน
 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพมหานคร
1. ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่  เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
2. กรณีผู้ป่วยเป็นผู้อาศัยสิทธิ จะต้องแจ้งผู้มีสิทธิให้ไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการตามข้อ 1
3. หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ ถูกต้องแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ในสถานพยาบาลของทางราชการได้ทุกแห่ง
4. กรมบัญชีกลางจะปรับปรุงข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทุก 15 วัน (วันที่ 4 และ 18 ของเดือน)
 
ข้อควรทราบ
1. ผู้มีสิทธิสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 โรงพยาบาล โดยไม่จำกัดโรงพยาบาลที่จะสมัคร
2. ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-Time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ได้ ส่วนบุคคลในครอบครัวยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ
3. กรณีผู้ป่วยในที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องขอหนังสือจากต้นสังกัด สามารถติดต่อได้ที่หน่วยลงทะเบียนผู้ป่วยใน ชั้น 1 อาคาร 4
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1120, 0-2200-4013-15  ทุกวันราชการระหว่างเวลา 07.00-15.00 น.
     กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) กรมบัญชีกลาง
     โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4100  Website : www.cgd.go.th
     กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-4681 หรือ 0-2221-2141-69 ต่อ 1663

ที่มา http://www.ra.mahidol.ac.th

ลิงค์แนะนำสำนักงานประกันสังคม

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

เกี่ยวกับประกันสังคม

bullet เกี่ยวกับองค์กร1
bullet กฎหมายและความรู้งานประกันสังคม
bullet คำถามที่พบบ่อย
bullet ลิงค์

สิทธิประโยชน์

bullet กองทุนประกันสังคม
bullet กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน

ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
ค่าทดแทนกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย
ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน
ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม

bullet ข้อมูลทั่วไป
bullet สำหรับผู้ประกันตน
bullet สำหรับสถานประกอบการ
bullet สำหรับสถานพยาบาล

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

bullet ข่าวประชาสัมพันธ์
bullet ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
bullet รับสมัครบุคลากร
bullet วารสารประกันสังคม
bullet บทความประกันสังคม

บริการอิเล็กทรอนิกส์
 |
ข้อมูลสารสนเทศ

bullet ข้อมูลสถิติ
bullet รายงาน
bullet การลงทุนกองทุนประกันสังคม

ร้องเรียนร้องทุกข์

error: Content is protected !!