Tag Archives: พรีเมี่ยมคลินิก

เอกสารแนะำนำ / ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ท่านสามารถโทรศัพ… Read More »

เอกสารแนะนำ-ตารางแพทย์พรีเมี่ยม อายุรกรรม

การรับบริการ–  เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณา… Read More »

ขั้นตอนการรับบริการในวันที่นัดหมายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-จักษุ EYE CLINIC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-จักษุ  EYE CLINIC  ชั้น 4 โซน … Read More »

ทำบัตรใหม่ กับระบบเวชระเบียนออนไลน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนทำบัตรใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว , ทำบัตรใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์