Tag Archives: เวชระเบียนออนไลน์

เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

Surgery & Orthopaedics Clinic ศัลยกรรมและกระดูก อาค… Read More »

เอกสารแนะนำ-ตารางแพทย์พรีเมี่ยม อายุรกรรม

การรับบริการ–  เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณา… Read More »

ทำบัตรใหม่ กับระบบเวชระเบียนออนไลน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงทะเบียนทำบัตรใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว , ทำบัตรใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์