สิงหาคม 18, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตรถจักรยานยนต์และรถยนต์(จากชั่วคราว1ปีเป็นส่วนบุคคล5ปี)

1 min read

หลักฐานประกอบคำขอ
  1. ใบอนุญาตขับรถชนิดเดิม (ซึ่งสิ้นอายุในวันยื่นคำขอหรือสิ้นอายุแล้ว)
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

ขั้นตอนและเวลาดำเนินการ
  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  2. กรณีใบอนุญาตชนิดเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี รอรับใบอนุญาตได้ไม่เกิน 30 นาที
  3. กรณีใบอนุญาตชนิดเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสายตาบอดสีและทดสอบข้อเขียนใหม่
  4. กรณีใบอนุญาตชนิดเดิมสิ้นอายุเกิน 3 ปี ใช้หลักฐานประกอบคำขอเหมือนขอรับใบอนุญาตใหม่
      พร้อมทั้งทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

You may have missed

error: Content is protected !!