กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

อัตราวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

1 min read

อัตรานี้ ใช้สำหรับประกันตัวจำเลยต่อศาลในคดีอาญา
อัตราหลักประกันฯ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
     

   
 
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 30,000
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000
138 วรรคแรก ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 30,000
  วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ  40,000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 80,000
138 , 139 ต่อสู้ขัดขวาง, ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน  
ประกอบ วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 90,000
140 วรรคสอง อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร 150,000
  วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 150,000
   ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการกระทำ 180,000
  โดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร  
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 40,000
142 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 50,000
143 คนกลางเรียกรับสินบน 90,000
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน 90,000
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน 30,000
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน 30,000
147 เจ้าพนักงานยักยอก 300,000
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ 500,000
149 เจ้าพนักงานรับสินบน 500,000
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 300,000
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 300,000
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย 120,000
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย 120,000
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ 300,000
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน 300,000
156 เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี 300,000
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 120,000
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสาร 100,000
  ที่ตนปกครองเสียหาย  
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 90,000
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ 90,000
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 120,000
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 100,000
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 90,000
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ 90,000
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไป 30,000
  ตามกฎหมายหรือคำสั่ง  
166 วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน  90,000
  วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน 120,000
167 ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 100,000
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 10,000
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด 10,000
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการ 20,000
  พิจารณาคดี  
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 20,000
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 40,000
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 40,000
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม. 172 , 173 เพื่อแกล้งให้ 40,000
ประกอบ ต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย  
172 , 173  วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 100,000
175 ฟ้องเท็จ 90,000
177 วรรคแรก เบิกความเท็จ  90,000
  วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา  100,000
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ 50,000
179 ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 40,000
180 วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จ  100,000
  ในการพิจารณาคดีอาญา      
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ 90,000
185 ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล 90,000
186 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษา 50,000
  ให้ริบ  
187 ทำให้เสียหาย ทำลายฯ ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด 50,000
  เพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา  
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 90,000
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 40,000
190 วรรคสอง หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกัน 50,000
  ตั้งแต่สามคนขึ้นไป  
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย 90,000
  วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้เป็นการ 120,000
  กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี  90,000
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษา 100,000
  ลงโทษประหารชีวิตฯ หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป  
  วรรคสาม ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืน 120,000
  หรือวัตถุระเบิด  
  ถ้าการกระทำความผิดตาม ม. นี้ เป็นการกระทำ 150,000
  โดยใช้กำลังประทุษร้าย มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดให้  
  ผู้ถูกคุมขังซึ่งต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหลบหนี  
192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี 80,000
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการ 20,000
  ขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน  
198 ดูหมิ่นศาล 100,000
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 30,000
200 วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ  100,000
  วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ 300,000
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน 500,000
202 เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน 500,000
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา 80,000
204 วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น 100,000
  วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต ฯ หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป 150,000
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท 40,000
206 เหยียดหยามศาสนา 100,000
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 30,000
208 แต่งกายเป็นพระภิกษุ 30,000
209 วรรคแรก อั้งยี่ 100,000
  วรรคสอง ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ 120,000
210 วรรคแรก ซ่องโจร  10,000
  วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิตฯ 60,000
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก 80,000
215 วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่ 10 คน ก่อความวุ่นวาย 30,000
  วรรคสอง ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ 60,000
  วรรคสาม ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ 100,000
217 วางเพลิง 100,000
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์ 500,000
220 วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้  100,000
  วรรคสอง ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218 500,000
221 ทำให้เกิดระเบิด 100,000
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย 80,000
224 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  500,000
  วรรคสอง รับอันตรายสาหัส 400,000
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 100,000
226 ทำการใดๆ แก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นฯ 90,000
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ 90,000
228 วรรคแรก ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ 90,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 100,000
  หรือทรัพย์ของผู้อื่น  
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร 90,000
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง 100,000
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจรฯ 100,000
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล 100,000
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ในการผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ 90,000
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร 120,000
238 วรรคแรก ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม. 237 เป็นเหตุให้ผู้อื่น 300,000
  ถึงแก่ความตาย  
  วรรคสอง รับอันตรายสาหัส  120,000
240 ปลอมเงินตรา 300,000
241 แปลงเงินตรา 300,000
242 วรรคแรก ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด 100,000
  วรรคสอง นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร 100,000
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้ 150,000
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้ 120,000
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา 200,000
249 วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหธาตุให้คล้ายคลึงเงินตรา 30,000
  หรือจำหน่าย  
  วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช้ 80,000
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน 200,000
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง 100,000
254 ปลอมแสตมป์ 100,000
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร 120,000
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 40,000
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม  80,000
  ม. 256  
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะ 40,000
259 กระทำความผิดตาม ม. 258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับผ่านเข้า 40,000
  สถานที่ใดๆ  
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความผิด 40,000
  ตาม ม. 258 , 259  
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว 40,000
264 ปลอมเอกสาร 50,000
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ 100,000
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ 50,000
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ 40,000
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า 50,000
271 หลอกลวงขายของ 50,000
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า 40,000
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า 40,000
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า 40,000
276 วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา 200,000
  วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  350,000
  หรือโทรมหญิง  
277 วรรคแรก ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี 200,000
  วรรคสอง ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี  350,000
  วรรคสาม โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอม  350,000
277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 ว.1 , 277 ว.1 , ว.2 เป็นเหตุให้  
  (1) รับอันตรายสาหัส 400,000
  (2) ถึงแก่ความตาย 500,000
277 ตรี  ทำผิดตาม ม.276 ว.2 , 277 ว.3 เป็นเหตุให้  
  (1) รับอันตรายสาหัส 500,000
  (2) ถึงแก่ความตาย  500,000
278 อนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี 120,000
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี  120,000
  วรรคสอง โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ  150,000
280 ทำผิดตาม ม.278 ,279 เป็นเหตุให้  
  (1) รับอันตรายสาหัส 200,000
  (2) ถึงแก่ความตาย  500,000
282 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น  120,000
  วรรคสอง กระทำแก่บุคคลเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี 180,000
  วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 200,000
283 วรรคแรก เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น  200,000
  วรรคสอง กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้า 350,000
  แต่ไม่เกินสิบแปดปี  
  วรรคสาม กระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 500,000
 283 ทวิ วรรคแรก พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้จะยินยอม  90,000
  วรรคสอง พาบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี 100,000
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 120,000
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี 300,000
288 ฆ่าผู้อื่น 500,000
  พยายามฆ่าผู้อื่น 300,000
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 500,000
  พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 300,000
290 วรรคแรก ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 180,000
  วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289  200,000
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 120,000
          รถยนต์ส่วนบุคคล 120,000
          รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 150,000
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน 100,000
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง 90,000
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย 60,000
295 ทำร้าย 40,000
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์ 40,000
297 ทำร้ายสาหัส 120,000
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
299 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส 30,000
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 50,000
          รถยนต์ส่วนบุคคล 100,000
          รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 120,000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก 80,000
302 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม 90,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส 100,000
  วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  120,000
303 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม  100,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส  120,000
  วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย  200,000
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปี 50,000
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองมิได้ 50,000
309 วรรคแรก ข่มขืนใจ 80,000
  วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธ ฯ  90,000
  วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร  100,000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 80,000
310 ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด 90,000
311 วรรคแรก ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง 30,000
  วรรคสอง ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย 120,000
               ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส 50,000
312 เอาคนลงเป็นทาส 100,000
312 ทวิ  วรรคแรก กระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี  120,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ  
                  (1) รับอันตรายแก่กาย  200,000
                  (2) รับอันตรายสาหัส  350,000
                  (3) ถึงแก่ความตาย  500,000
312 ตรี วรรคแรก โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ฯ  90,000
  วรรคสอง ถ้ากระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 100,000
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่ 400,000
  วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส ฯ 450,000
  วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย 500,000
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน 350,000
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 180,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไรฯ 200,000
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี  150,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไรฯ  180,000
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี ไม่เกินสิบแปดปี  150,000
  เพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ  
320 วรรคแรก พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร  150,000
  วรรคสอง เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ 180,000
322 เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ 20,000
  ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย  
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็น 20,000
  เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฯ  
324 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาโดยเหตุที่เป็น 20,000
  ผู้มีตำแหน่ง วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ  
326 หมิ่นประมาท 30,000
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย 30,000
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 50,000
334 ลักทรัพย์ 50,000
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว 90,000
  วรรคสอง สองอนุมาตรา  100,000
  วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล  120,000
335 ทวิ  วรรคแรก ลักพระพุทธรูป  150,000
  วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์  180,000
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์  90,000
  วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย 100,000
  วรรคสาม รับอันตรายสาหัส  120,000
  วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย  200,000
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 150,000
337 วรรคแรก กรรโชก 90,000
  วรรคสอง ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ  100,000
338 รีดเอาทรัพย์ 120,000
339 วรรคแรก ชิงทรัพย์  150,000
  วรรคสอง เข้า ม. 335 หรือทำต่อโค ฯ  180,000
  วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย 200,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส  200,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย  500,000
339 ทวิ  วรรคแรก ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรก 180,000
  วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม. 335 ทวิ วรรคสอง  200,000
  วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย  200,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส 350,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย  500,000
340 วรรคแรก ปล้นทรัพย์  200,000
  วรรคสอง มีอาวุธ  300,000
  วรรคสาม รับอันตรายสาหัส  400,000
  วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณฯ 400,000
  วรรคห้า ถึงแก่ความตาย  500,000
340 ทวิ วรรคแรก ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก  300,000
  วรรคสอง ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง 300,000
  วรรคสาม มีอาวุธติดตัว  300,000
  วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส  400,000
  วรรคห้า โดยแสดงความทารุณฯ 500,000
  วรรคหก ถึงแก่ความตาย  500,000
341 ฉ้อโกง 50,000
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ฯ 90,000
343 วรรคแรก ฉัอโกงประชาชน  90,000
  วรรคสอง ต้องด้วย ม. 342  100,000
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร 5,000
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย 90,000
349 โกงผู้รับจำนำ 40,000
350 โกงเจ้าหนี้ 40,000
352 ยักยอก 40,000
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ 40,000
354 ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ 90,000
357 วรรคแรก รับของโจร  90,000
  วรรคสอง เพื่อค้ากำไรฯ 120,000
  วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม. 335 ทวิ 180,000
  339 ทวิ 340 ทวิ  
358 ทำให้เสียทรัพย์ 50,000
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล ฯ 90,000
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ 90,000
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม. 335 ทวิ วรรคแรก ฯ  120,000
362 บุกรุก 30,000
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ 50,000
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ 90,000

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

You may have missed

error: Content is protected !!