พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การเริ่มดำเนินการ R2R ควรเริ่มจากอะไร

1 min read


การเริ่มดำเนินการ R2R ควรเริ่มจาก
 • ปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างานหรืองานประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบดำเนินการอยู่ 
 • มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหา พัฒนา ต่อยอด หรือขยายผลงานที่ทำอยู่อย่างไร
 • ใช้กระบวนการพิสูจน์หาคำตอบของคำถามนั้นด้วยวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้สำหรับการตัดสินใจในการพัฒนาคน พัฒนางานในระบบสุขภาพ
 • เป็นงานเสรีทางวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้กับ งานประจำ
 • เป็นเครื่องมือการพัฒนาคนให้รู้จักพัฒนาฐานข้อมูล   รู้จักใช้ข้อมูลและสามารถคิดเชิงระบบ
 • ไม่ควรยึดติดรูปแบบการวิจัย แต่ควรถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน
 • เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมศักยภาพ ทำให้เข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยรอบตัวมากขึ้น
 • ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งหมด แต่ต้อง เป็นการค้นคว้าแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท
 •  ควรมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อทำให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้
 • เป็นเครื่องมือในการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทำวิจัย และเอื้อเฟื้อกันในการทำงาน
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนงานในการสร้างความรู้ และสามารถ ย้อนกลับมาช่วยงานประจำที่ทำอยู่

    แนวทางปฏิบัติของ R2R อาจเริ่มจากคนเดียว สามารถได้ แต่จะมีพลังมากขึ้นหากร่วมกันทำเป็นทีม   แต่ที่สำคัญคือ ต้องมีใจ มีภาวะผู้นำและมีคนช่วยย่อยความรู้ ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้

     การทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องการสร้างความรู้ อาจเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆ  ต้องทำให้ง่าย และเกิดความเป็นมิตร เปิดช่องทางการสนับสนุนที่เป็นช่องที่คนเข้าถึงได้ง่าย
     กระบวนการ R2R
     ในการทำกิจกรรม R2R สามารถใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือ
     เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ด้านการวิจัย โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคด้านการวิจัย
     เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย หรืองานอื่นๆ
     การค้นหาโจทย์วิจัยมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ปัญหาที่มาจากการทำงานประจำของตนเองและหน่วยงาน
      องค์ประกอบของ R2R มี 4 ส่วน
      1.  โจทย์วิจัย  ต้องมาจากงานประจำ เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำ   
      2.  ผู้ทำวิจัย ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง
      3.  ผลลัพธ์ของการวิจัย ต้องวัดผลที่เกิดต่อตัวผู้ป่วยหรือบริการที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง ไม่ใช่ตัวชี้วัดทุติยภูมิเท่านั้น
      4.  การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ผลการวิจัยต้องวนกลับไปก่อผลเปลี่ยนแปลงต่อการให้บริการผู้ป่วยโดยตรง หรือต่อการจัดบริการผู้ป่วย
      ผลลัพธ์ R2R
      •  คุณภาพการบริการ เช่น การดูแลผู้ป่วยมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
      •  คนทำงานประจำเก่งขึ้น (คิดเก่ง + สื่อสารให้คนอื่นฟังดีขึ้น) มีความสุขมากขึ้น
      •  รายงานผลการวิจัย 
      ความสำคัญของ R2R
      •   สนับสนุนให้เกิด Evidence based decision making  (EBD) ลดความขัดแย้งในกระบวนการตัดสินใจที่ยึดความเชื่อส่วนตัว และนำไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
      •   สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
      •   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ
      ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขยาย R2R
      1.  ความเข้าใจ/ความเชื่อผิดๆ เช่น มองเรื่องการวิจัยเป็น   เรื่องยาก
      2.  การขาดความรู้/ผู้สนับสนุนทางวิชาการที่จำเป็น
      3.  ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่เห็นความสำคัญ/ไม่สนับสนุน
      ความคาดหวัง R2R ในอนาคต
      •  สร้างความเข้มแข็งของบุคลากร R2R : ผ่านการจัดประชุม  การประกวดและมอบรางวัล การสังเคราะห์บทเรียน
      •  จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ R2R
      •  พัฒนาเป็นเครือข่าย R2P (Research to Policy)

      เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

      การปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก
      3 เดือนแรก...กินอะไร เพื่อลูกน้อยในช่วงครรภ์อ่อน
      เล่นบาสแล้วตัวสูงจริงหรือ? วิธีไหนบ้างที่ช่วยให้สูงขึ้นได้บ้าง?
      รถเสียบนทางด่วน ทำอย่างไรดี?
      โกรธบ่อย...โรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
      อันดับต้นๆของประเทศที่เล็กที่สุดในโลก
      ประเด็น ยาดี - ยาไม่ดี เรื่องเล่าปากต่อปากที่หลายคนเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยานอกบัญชี
      หนีห่างอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วย 7 อาหารแสนอร่อย
      โตโยต้าญี่ปุ่น อวดโฉม i-ROAD ยานพาหนะเพื่อคนเมือง
      เรอ ผายลม ก๊าซในทางเดินอาหาร สัญญาณเตือนโรคร้าย!
      รู้จักโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
      คุณลักษณะ 10 “ ไม่ ” ของ R2R

      ใส่ความเห็น

      อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

      You may have missed

      error: Content is protected !!