กระบวนการ-ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยอะไร?

กระบวนการ-ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วยอะไร?

  ไม่มีหมวดหมู่ admin


สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย

1.      กำหนดปัญหาการวิจัย

2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.      กำหนดขอบเขตการวิจัย

4.      กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ ทบทวนวรรณกรรม

5.      กำหนดสมมติฐานการวิจัย

6.      การออกแบบการวิจัย

7.      การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.      การประมวลผลและวิเคราะห์ผล

9.      การเขียนรายงานการวิจัย

รู้ไว้ใช่ว่า… ใส่บ่าแบกหาม   หากเรียนรู้ตามทฤษฎีกระบวนการวิจัยข้างต้น ก็อาจเกิดความยากลำบากและเป็นอุปสรรคกับการทำวิจัย R2R เราจึงขอเสนอรูปแบบของอาจารย์หมอโกมาตร ( นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ ) ท่านแบ่งไว้ง่าย 2 แบบ คือ

รูปแบบแรก :                      

1. ขั้นการหาข้อมูลเบื้องต้น                                

2. ขั้นพัฒนาโครงร่างวิจัย                                

3. ขั้นดำเนินการเก็บข้อมูล                                

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล                                

5. ขั้นสุดท้าย การเขียนรายงานการวิจัย

รูปแบบที่สอง :

10 ขั้นง่ายๆ สู่นักวิจัยชั้นเทพ

แบ่งออกเป็น 10 ขั้นด้วยกัน คือ เริ่มต้น-ค้นคว้า-หาเป้า-เหลาโจทย์-กำหนดวิธีการ-ทำงานภาคสนาม-ถามหาความรู้ใหม่-ใช้บทคัดย่อนำทาง-นำเสนออย่างสร้างสรรค์-มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ

โดยมีรายละเอียดขยายความได้ดังต่อไปนี้

1.      เริ่มต้น               – หาเรื่องที่ใช่  ประเด็นวิจัยที่ชอบ

2.      ค้นคว้า              – ก่อนลงมือวิจัย  รู้อะไรอยู่ก่อนบ้าง

3.      หาเป้า                – อยากรู้อะไรอีก  จากที่ไปค้นคว้ามา

4.      เหลาโจทย์          – ลับคำถามวิจัยให้แหลมคม

5.      กำหนดวิธีการ – เลือกวิธีหาข้อมูลมาตอบคำถาม

6.      ทำงานภาคสนาม                     – เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ

7.      ถามหาความรู้ใหม่                   – ข้อมูลที่ได้บอกอะไรใหม่

8.      ใช้บทคัดย่อนำทาง                  – คิดให้ชัด  จัดลำดับความสำคัญ

9.      นำเสนออย่างสร้างสรรค์          – สื่อสารความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

10.  มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ                        – เดินทางหมื่นลี้  เริ่มต้นที่ก้าวแรก

เอกสารอ้างอิง

  • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
  • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด
ยาต้องห้าม คุณแม่ให้นมลูกต้องระวัง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืนของ R2R
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
สุขภาพดี 24ชั่วโมงกับ Rama Channel
คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ คลินิคพิเศษ / พรีเมี่ยมคลินิค ผ่านเว็บไซต์
วีธีป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแจ้งเหตุรถหายไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ (lostcar) 1599
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
ขอเชิญร่วมงาน "วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี"
บทบาท หน้าที่และอำนาจของ"เจ้าของร่วม"อาคารชุด
น้ำผักผลไม้มีประโยชน์เหมือนผักผลไม้สดหรือไม่
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

Leave a Reply

error: Content is protected !!