การทำวิจัย (Research) ใครว่ายาก?

การทำวิจัย (Research) ใครว่ายาก?

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

วิจัย Research ใครว่ายาก??? … เรามารู้จักวิจัยกันก่อนนะ                        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “การวิจัย” คือ “การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Research โดยคำว่า Research ประกอบด้วยคำสองคำ คือ Re ซึ่งแปลว่า ซ้ำ และ Search แปลว่า ค้นหาในทางพุทธศาสนาก็มีการใช้คำว่า ธรรมวิจยะ หรือ ธรรมวิจัย ซึ่งเป็นข้อที่ 2 ใน โพชฌงค์ 7 หมายความถึง การค้นคว้าธรรม ความสอดส่อง สืบค้นธรรม การวิจัยหรือการค้นคว้าธรรม ( พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ) วิจัยในความหมายนี้จึงหมายถึง การใช้สติปัญญาในการคัดสรรเลือกเฟ้นความรู้ที่เหมาะแก่การใช้งาน   และมีผู้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี้                    

 “ การวิจัย คือ การใช้ความรู้ ความสามารถในการค้นหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ”            (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2532: 195)                      

   “การวิจัย เป็นเรื่องของการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพิสูจน์หรือหาคำตอบหรือหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง ที่อาจจะยังไม่มีการค้นพบในเรื่องนั้นๆมาก่อน หรืออาจจะมีการค้นพบมาแล้ว แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีความต้องการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้”  (เทียนฉาย  กีรนันทน์ และจรัญ  จันทลักษณา, 2534: 8)                    

โดยสรุป การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ ซึ่งงานวิจัยแต่ละชิ้นมีความเป็นระบบและเชื่อถือได้มากน้อยแตกต่างกัน การวิจัยกับการค้นคว้าจึงเป็นเรื่องเดียวกัน และการวิจัยที่ดีต้องเริ่มจากการค้นคว้ามาก่อน

สรุปกระบวนการ/ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย

1.      กำหนดปัญหาการวิจัย

2.      กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.      กำหนดขอบเขตการวิจัย

4.      กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย/ ทบทวนวรรณกรรม

5.      กำหนดสมมติฐานการวิจัย

6.      การออกแบบการวิจัย

7.      การเก็บรวบรวมข้อมูล

8.      การประมวลผลและวิเคราะห์ผล

9.      การเขียนรายงานการวิจัย

เอกสารอ้างอิง

  • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
  • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ยางอะไหล่ ถอดง่ายก็หายง่าย
โรคไขมันในเลือดสูง (ผอมก็เป็นได้)
วีธีป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแจ้งเหตุรถหายไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ (lostcar) 1599
ต่อมไทรอยด์นั้นสำคัญกว่าที่คุณคิด
ขอเชิญร่วมโครงการ "เรารักตับ" เพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี
ขอเชิญร่วมงาน "วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี"
การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย จำเป็นหรือไม่?
สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ที่นายจ้างคนไทยควรต้องรู้
10 สัญญาณเตือนว่าโรคร้าย กำลังมาเยือน!
ไอนานเกิน 2 สัปดาห์ อาจเป็นโรคปอดได้
วิธีการป้องกันรถหาย
ระวัง... อาหารโซเดียมสูง มาลดเค็มเพื่อต้านโรคกันเถอะ

Leave a Reply

error: Content is protected !!