เอกสารแนะนำ-ตารางแพทย์พรีเมี่ยม อายุรกรรม

เอกสารแนะนำ-ตารางแพทย์พรีเมี่ยม อายุรกรรม

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

การรับบริการ
–  เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า
–  กรณีผู้ป่วยใหม่ ที่ยังไมมีบัตรโรงพยาบาลสามารถโทรศัพท์
แจงทําบัตรได้ที่  
เวชระเบียนพรีเมี่ยม ชั้น 4 โทร. 0 2200 4324 – 5
หรือทางเว็บไซต์ www.ra.mahidol.ac.th/mr

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์อายุรกรรม 

Leave a Reply

error: Content is protected !!