ตรวจพรีเมี่ยมคลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถลงทะเบียนทำบัตรใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

ตรวจพรีเมี่ยมคลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถลงทะเบียนทำบัตรใหม่ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ วชระเบียนพรีเมี่ยมคลินิก เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อใช้ในการนัดหมายในพรีเมียมคลินิก สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตร สามารถลงทะเบียนส่งข้อมูลทำเวชระเบียนผ่านหน้าเว็บงานเวชระเบียนได้แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บ งานเวชะเบียนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาบดีได้ โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่พรีเมี่ยมคลินิก”    เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่เวชระเีบียนผ่านหน้าเว็บเพื่อใช้การแจ้งนัดหมายได้

รู้จักคลินิกต่างๆ


 คลินิกอาจารย์แพทย์
 ให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ แบ่งเป็น คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และ คลินิกพรีเมี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ
  • ให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพที่มีราคาแพงอย่างคุ้มค่า
  • สร้างรายได้ให้องค์กรเพื่อนำไปพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆ
  • เพิ่มรายได้ให้บุคลากรจากการปฏิบัติหน้าที่นอกภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการธำรง รักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปด้วย

          เนื่องจากทางคณะฯ ต้องจัดหาบุคลากรมาให้บริการนอกเหนือจากเวลางานปกติ รวมทั้งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ดังนั้น ผู้รับบริการในคลินิกอาจารย์แพทย์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิของผู้ ป่วยเพิ่มเติม รายได้ส่วนนี้นอกจากจะนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังนำไปจุนเจือ ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและพัฒนาพันธกิจอื่นของคณะฯ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
          ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการในเวลาราชการและ ต้องการตรวจกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ โดยมีสาขาที่ให้บริการในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้แก่

          สำหรับคลินิกพิเศษนอกเวลาสาขาอื่น ยังคงให้บริการในอาคารเดิม

คลินิกพรีเมี่ยม
          ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดคลินิกพรีเมี่ยมในสาขาต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเปิดให้บริการทุกวันตามเวลาที่อาจารย์แพทย์กำหนด เป็นทางเลือกของผู้ป่วยอีกช่องทางหนึ่งแทนการไปรับการตรวจรักษากับอาจารย์ แพทย์ที่ไปทำงานพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาราชการในสถานพยาบาลของเอกชน โดยมีศูนย์และคลินิกที่เปิดให้บริการ ได้แก่

ข้อมูลหน่วยตรวจ / เบอร์โทร

Leave a Reply

error: Content is protected !!