คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

22 ก.ค.

คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานทั้งในระบบและนอกระบบ อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตราไหน โดยเนื้อหานี้จะเริ่มที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างในสถานประกอบการ / พนักงานเอกชน

ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ตาย

มาตรา 39 คือ ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นักจากวันที่ออกจากงาน

ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย

มาตรา 40 คือ อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ

ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 หรือ 5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก

– เงินทดแทนขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย-ทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร

error: Content is protected !!