กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

1 min read

ให้บริการตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วย ห้องเก็บไข่และใส่ตัวอ่อน ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ให้บริการโดยอาจารย์แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนการทำวิจัยในสาขานี้

ชั้น3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

You may have missed

error: Content is protected !!