พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1 min read

Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

www.thaihealth.or.th/ 

พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ “ส่งเสริม” “พัฒนา” และ “สนับสนุน” ให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

You may have missed

error: Content is protected !!