สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 10 ประการ

18 ก.ย.

สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 10 ประการ

1) สิทธิ ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริง ครบถ้วน

2) สิทธิ ที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ

3) สิทธิ ในการเลือกใช้บริการรถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

4) สิทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านจากการใช้บริการรถโดยสาร

5) สิทธิ ที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารและผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

6) สิทธิ ในการร้องเรียน หรือฟ้องร้องเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

7) สิทธิ ที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นๆที่ถูกละเมิด

8) สิทธิ ที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัยโดยไม่มีการประวิงเวลา หรือ บังคับให้ประนีประนอมยอมควา

9) สิทธิ ที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

10) สิทธิ ที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและผู้อื่น

http://goo.gl/oCBlkD

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
Foundation for Consumers
www.consumerthai.org

error: Content is protected !!