การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้ขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

11 มิ.ย.

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวผู้ขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวคนขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
หลักฐานประกอบคำขอ
1. บัตรประจำตัวคนขับรถเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

error: Content is protected !!