กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถใหม่

พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
มีผลใช้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกการออกใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ
2. ปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถใหม่ ดังนี้

ชนิดใบอนุญาตขับรถ
อายุใบอนุญาต(ปี)
ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าคำขอ
5
ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
1
500
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
1
100
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
5
500
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
1
50
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
5
250
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
3
150
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
3
300
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
1
50
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
5
250
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนสาธารณะ
3
150
ใบอนุญาตขับรถบดถนน
5
250
ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
5
250
การแก้ไขรายการ
50
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
200
ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
200
ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร,ผู้บริการ
100
ใบแทนใบอนุญาตผุ้ประจำรถ
30

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

You may have missed

error: Content is protected !!