พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ

1 min read

หลักฐานประกอบคำขอ
     1.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี
     2.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราวที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี

     3.ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ แล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
     4.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่าย
     5.สำเนาหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
     6.ใบรับรองแพทย์
     7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

You may have missed

error: Content is protected !!