สิงหาคม 18, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

1 min read

ชนิดที่ 1 ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
   – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
   – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
   – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

ชนิดที่ 5 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

ชนิดที่ 6 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ชนิดที่ 7 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ชนิดที่ 8 ใบอนุญาตขับรถบดถนน

ชนิดที่ 9 ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

ชนิดที่10 ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9)
ชนิดที่11 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

You may have missed

error: Content is protected !!