สิงหาคม 18, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนตร์

อัตราค่าธรรมเนียม
ตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522 
อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
(1) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง
ฉบับละ 15,000 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งไม่ประจำทาง
ฉบับละ 4,000 บาท
(3) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
ฉบับละ 1,500
บาท
(4) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล
ฉบับละ 1,500 บาท
(5) ใบอนุญาตประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ
     (ก) ตลอดปี
ฉบับละ 5,000
บาท
     (ข) เฉพาะคราว
ฉบับละ 500 บาท
(6) ใบอนุญาตประกอบการรับจ้างการขนส่ง
ฉบับละ 5,000
บาท
(7) ใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่ง
ฉบับละ 10,000 บาท
(8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ
ฉบับละ 200
บาท
(9) ใบอนุญาตผู้เก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ
ฉบับละ 100 บาท
(10) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานคตรวจสภาพรถ
ฉบับละ 20,000
บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
(12) การโอนทะเบียน
ฉบับละ 200
บาท
(13) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย
ฉบับละ 100 บาท
(14) คำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง
ฉบับละ 100
บาท
(15) คำขออื่น ๆ
ฉบับละ 20 บาท
(16) การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

ตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
อัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522
(1) คำขอ ฉบับละ 5 บาท
(2) ใบคู่มือจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
(3) แผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
(4)  การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน
      (ก) รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
(5) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
(6) การย้ายรถ
      (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
(7) การตรวจสภาพรถ
      (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
      (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
(8) ใบอนุญาตตามมาตรา   23 ฉบับละ 1,000 บาท
(9) ใบอนุญาตตามมาตรา   27 ฉบับละ 1,000 บาท
(10) เครื่องหมายพิเศษตามมาตรา   27 อันละ 100 บาท
(11) สมุดคู่มือประจำรถตามมาตรา   27 ฉบับละ 100 บาท
(12) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 1,000 บาท
(13) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2505  ฉบับละ 500 บาท
(14) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
(15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
(16) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ฉบับละ 1,000 บาท
(17) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
(18) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(19) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(20) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ ฉบับละ 750 บาท
(21) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะหนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(22) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
(23) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หนึ่งปี ฉบับละ 50 บาท
(24) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ฉบับละ 500 บาท
(25) ใบอนุญาตขับรถบดถนนสามปี ฉบับละ 150 บาท
(26) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์สามปี ฉบับละ 150 บาท
(27) ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (14) ถึง (16) ฉบับละ 50 บาท
(28) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
(29) หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18 ฉบับละ 50 บาท
(30) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
(31) ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ ฉบับละ 100 บาท
(32) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
(33) ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20 บาท
(35) การรับรองสำเนาเอกสาร แผ่นละ 20 บาท

บัญชีอัตราภาษีรถ
ตามพ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
น้ำหนักรถเป็นกรัม รถที่ใช้ในการขนส่ง
ประจำทาง
ไม่ประจำทาง
โดยสารขนาดเล็ก
ส่วนบุคคล
ไม่มากกว่า กก. 300  บาท 450  บาท 300  บาท 150  บาท
ตั้งแต่       501 – 750     กก. 400  บาท 600  บาท 400  บาท 300  บาท
ตั้งแต่       751 – 1,000  กก. 500  บาท 750  บาท 500  บาท 450  บาท
ตั้งแต่    1,001 – 1,250  กก. 600  บาท 900  บาท 600  บาท 800  บาท
ตั้งแต่    1,251 – 1,500  กก. 700  บาท 1,050  บาท 700  บาท 1,000  บาท
ตั้งแต่    1,501 – 1,750  กก. 900 บาท 1,350  บาท 900 บาท 1,300  บาท
ตั้งแต่    1,751 – 2,000  กก. 1,100  บาท 1,650  บาท 1,100  บาท 1,600  บาท
ตั้งแต่    2,001 – 2,500  กก. 1,300  บาท 1,950  บาท 1,300  บาท 1,900  บาท
ตั้งแต่    2,501 – 3,000  กก. 1,500  บาท 2,250  บาท 1,500  บาท 2,200  บาท
ตั้งแต่    3,001 – 3,500  กก. 1,700  บาท 2,540  บาท 2,400  บาท
ตั้งแต่    3,501 – 4,000  กก. 1,900  บาท 2,850  บาท 2,600  บาท
ตั้งแต่    4,001 – 4,500  กก. 2,100  บาท 3,150  บาท 2,800  บาท
ตั้งแต่    4,501 – 5,000  กก. 2,300  บาท 3,450  บาท 3,000  บาท
ตั้งแต่    5,001 – 6,000  กก. 2,500  บาท 3,750  บาท 3,200  บาท
ตั้งแต่    6,001 – 7,000  กก. 2,700  บาท 4,050  บาท 3,400  บาท
ตั้งแต่    7001 กก.ขึ้นไป 2,900  บาท 4,350  บาท 3,600  บาท
ตามพ.ร.บ. รถยนตร์ พ.ศ. 2522
บัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
น้ำหนักรถ(กก.)
1.รถยนต์นั่งสำหรับบุคคลเกิน 7 คน
1.รถยนต์รับจ้าง รถระหว่างจังหวัด
รถยนต์บริการ
1. รถยนต์รับจ้าง
1. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล2. รถยนต์ลากจูง
3. รถแทรกเตอร์ที่    มิได้ใช้ในการเกษตร
ไม่เกิน 500 150 450 185 300
501 – 750 300 750 310 450
751 – 1,000 450 1,050 450 600
1,001 – 1,250 800 1,350 560 750
1,251 – 1,500 1,000 1,650 685 900
1,501 – 1,750 1,300 2,100 875 1,050
1,751 – 2,000 1,600 2,550 1,060 1,350
2,001 – 2,500 1,900 3,000 1,250 1,650
2,501 – 3,000 2,200 3,450 1,435 1,950
3,001 – 3,500 2,400 3,900 1,625 2,250
3,501 – 4,000 2,600 4,350 1,810 2,550
4,001 – 4,500 2,800 4,800 2,000 2,850
4,501 – 5,000 3,000 5,250 2,185 3,150
5,001 – 6,000 3,200 5,700 2,375 3,450
6,001 – 7,000 3,400 6,150 2,560 3,750
7,000  ขึ้นไป 3,600 6,600 2,750 4,050
บัญชีอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถที่เก็บเป็นคัน บาท
เก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
บาท
1. ความจุกระบอกสูบ
  1.1 600 ซีซี ๆ ละ
  1.2 601 – 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ
  1.3 เกิน 1,800 ซี.ซี. ๆ ละ
2. เป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ
3. เป็นรถเก่าใช้มานานเกิน 5 ปี ให้ลดภาษี
  3.1 ปีที่ 6
  3.2 ปีที่ 7
  3.3 ปีที่ 8
  3.4 ปีที่ 9
  3.5 ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป
4. เป็นรถที่ใช้ล้ออย่างอื่น นอกจากล้อยางกลวง เพิ่มอีก
0.05
1.50
4.00
2 เท่า
ร้อยละ
10
20
30
40
50
1/2
1 รถจักรยานยนต์ คันละ
2. รถพ่วงของรถจักรยานต์ คันละ
3. รถพ่วงนอกจากข้อ 2 คันละ
4. รถบดถนน คันละ
5. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ
100
50
100
200
50ที่มา กรมการขนส่งทางบก

You may have missed

error: Content is protected !!