กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

เงื่อนไข พ.ร.บ. ใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559

1 min read

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ


ลักษณะของ พ.ร.บ. จะเป็นกระดาษ A4 และมีแถบสีเงิน (แถบโฮโลแกรม) มีข้อความ “สมาคมประกันวินาศภัย” และตราสัญลักษณ์ของสมาคม ระบุในแถบสีเงิน

เนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)    แบบเดิม – แบบใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ความคุ้มครอง
แบบเดิม แบบใหม่
วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน) วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)  ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 30,000
1.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 35,000
ข้อ   1.1,1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน             65,000 65,000
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ   (จ่ายตามจริง)       ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 80,000
2.2  การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร            

200,000  

300,000
2.3  สูญเสียอวัยวะ 200,000 – 300,000
    2.3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000
    2.3.2 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์  จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด 250,000
   2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 200,000  
2.4  ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 4,000
2.5  จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน 204,000 304,000
2.6  วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง  (ไม่เกิน) 5,000,000 / ครั้ง
2.7  วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง           10,000,000 / ครั้ง

You may have missed

error: Content is protected !!