พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

สิทธิประกันสังคมใหม่ มีอะไรเพิ่มขึ้น

1 min read

       สิทธิประกันสังคมใหม่ เพิ่มผลประโยชน์มากมายให้ผู้ประกันตน ครอบคลุมหลายกรณี ทั้งเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร มารู้สิทธิประโยชน์กันสักหน่อย

          บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเตรียมเฮได้เลย เพราะเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องขอบอกเลยว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทนที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ นั่นก็คือจะมีผลบังคับใช้จริง ๆ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรามาดูกันว่าสิทธิประโยชน์ทดแทนที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นมีอะไรบ้าง 

กรณีผู้ประกันตนจงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือตาย โดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 ไม่ได้รับความคุ้มครอง กรณีผู้ประกันตนจงใจทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือตาย          มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนหากผู้ประกันตนจงใจทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น

กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์                                                                                        

กรณีทุพพลภาพ

          ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประโยชน์ทดแทนเดิม  สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่ 
        ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี                 ได้รับเงินทดแทนการขายรายได้ตลอดชีวิต       


          ผู้ทุพพลภาพหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
ต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ไม่ต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 ก็มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน  

กรณีเป็นผู้เจ็บป่วยเรื้อรังและทุพพลภาพ

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย                     ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตาย แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ          

กรณีเสียชีวิต

          แยกเป็น 2 กรณี คือ กรณีส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน และกรณีที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว 120 เดือนขึ้นไป

           กรณีที่ 1 ส่งเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือน (3 ปี) แต่ไม่ถึง 120 เดือน (10 ปี)

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง 1.5 เดือน                 หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับ 50% ของค่าจ้างรายเดือน คูณด้วย 4 (เท่ากับค่าจ้างประมาณ 2 เดือน)           

           กรณีที่ 2 ส่งเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 120 เดือน (10 ปี)

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 5 เดือน               หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับ 50% ของค่าจ้าง คูณด้วย 12 (เท่ากับค่าจ้างประมาณ 6 เดือน) 

กรณีคลอดบุตร

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
– มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท

– ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน             

– มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 13,000 บาท

– เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง สำหรับผู้ประกันตนหญิง            

 

กรณีสงเคราะห์บุตร

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
มีสิทธิเบิกค่าสงเคราะห์บุตรอายุ 0-6 ปี ได้คราวละไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาทต่อคน           มีสิทธิเบิกค่าสงเคราะห์บุตรอายุ 0-6 ปี ได้คราวละไม่เกิน 3 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาทต่อคน         

กรณีว่างงาน

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
– ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก                                                       – ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อว่างงาน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม                                                 

กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จชราภาพ)

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
– จ่ายให้ทายาทตามกฎหมายเท่านั้น คือ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส

– บุคคลที่ไม่ใช่ทายาทตามกฎหมาย ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ

– ผู้ประกันตนไม่อาจทำหนังสือระบุให้บุคคลอื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพได้

– หากผู้ประกันตนไม่มีทายาท เงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน                                                     

– ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้บุคคลอื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท

– หากผู้ประกันตนไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุ จะให้สิทธิแก่พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา                                                     

กรณีลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน             ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ

 

กรณีลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 ไม่คุ้มครองลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ            ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ       

  

ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

ประโยชน์ทดแทนเดิม
สิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่
 ต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี       ต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปี   

           ได้เห็นแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับเงินที่คนทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคนต้องเสียไปในทุก ๆ เดือน ทางสำนักงานประกันสังคมก็ไม่ได้เอาเงินของพวกเราไปไหน วันหนึ่งในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเรา ประกันสังคมก็จะนำเงินที่เรา ๆ ท่าน ๆ จ่ายไปในทุก ๆ เดือน กลับมาดูแลเรา ซึ่งเมื่อก่อนสิทธิอาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน แต่จากการที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่กำลังจะมีผลบังคับใช้จะเห็นได้ว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอื้อให้กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเป็นอย่างยิ่ง

           ทั้งนี้สามารถสอบถามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือเว็บไซต์ และสายด่วน 1506เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อุบัติเหตุจากรถ เข้ารพ.ไม่ต้องจ่าย ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ต่อมไทรอยด์นั้นสำคัญกว่าที่คุณคิด
'ป่วยไข้' แค่ไหนตัองพบแพทย์
ยางอะไหล่ ถอดง่ายก็หายง่าย
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้
ผู้ขับขี่รถ เฮ.. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจ่าย ! ค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มจากเดิม 15...
ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว
การขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ
อาการปวดฟันสิ่งที่ใครหลายคนไม่ปรารถนา สาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ
ปัสสาวะมีเลือด สัญญาณมะเร็งไต
ตำนานพระธาตุพนม "อุรังคนิทาน"
ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

You may have missed

error: Content is protected !!