พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

20เหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะทำประกันชีวิต

1 min read

นับวันคนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกขณะ อันเนื่องจากสถานการณ์ใกล้ตัว รวมทั้งระบบข้อมูลด้านบวกเรื่องประกัน และข่าวสารที่ดีทำให้เห็นประโยชน์มากขึ้นขึ้น จากแหล่งข้อมูลหลายทางทั้ง ประกอบกับปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตมีการพัฒนาคุณภาพตัวแทนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำให้คนไทยมีโอกาสรับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะดูมากขึ้น แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นจะพบว่าคนไทยทำประกันชีวิตน้อยกว่าญี่ปุ่นเป็นหลายเท่าตัวเพราะปัจจุบันคนญี่ปุ่นขึ้นแท่นทำประกันสูงสุดในโลก  ทั้งนี้เมื่อนับในยอดวงเงินประกันโดยรวมและเมื่อคิดเฉลี่ยต่อหัวประชากรกล่าวคือ ทุกวันนี้ 85% ของชายญี่ปุ่นและ 72.4% ของสตรีญี่ปุ่นได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมองประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกผู้คนส่วนใหญ่จะมีประกันชีวิตเฉลี่ยสูงมากต่อประชากร

สำหรับเหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่ที่เลือกทำประกันชีวิตรวบรวมได้ดังนี้

1. เพื่อปกป้องรายได้ที่อาจสูญเสียไป หากต้องมีเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต

2. เป็นการเก็บเงินเก็บออมอย่างเป็นระบบ

3.ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาพยาบาล และการเคลม

4. เป็นการสร้างหลักประกันเพื่อให้มีเงินสำรองเมื่อต้องเกิดทุพพลภาพหรือพิการ

5. แสดงถึงความรักความห่วงใย ความรับผิดชอบ ต่อบุคคลในครอบครัว

6. สร้างความมั่นคงต่อชีวิต และ สร้างความสุขทางใจ

7. เป็นการเตรียมเงินทุนที่แน่นอน ที่ไม่รู้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไว้ในวันข้างหน้า

8. เพื่อชำระหนี้สินที่ยังผ่อนค้างอยู่ แทนคนข้างหลังเมื่อเรามีเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต

9.  เพื่อประกันบุคคลสำคัญขององค์กร (Keyman Insurance)

10. เพื่อคุ้มครองธุรกิจหรือ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

11. การประกันหุ้นส่วน (Partnership Insurance)

12. เพื่อหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

13. เป็นของขวัญในวันสำคัญ ของบุคคลสำคัญที่เราห่วงใย เช่นคนรัก บิดามารดา บุตร

14. สร้างหลักประกันเมื่อเกิดโรคร้ายแรงที่เราไม่คาดคิด

15. ออมเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกันในวัยหลังเกษียณ

16. สร้างคุณค่าต่อชีวิตให้บุตรหลานเห็นคุณค่า เมื่อยามชรา และถึงเวลาต้องจากไป

17. สร้างหลักสำรองเพื่อทุนการศึกษาลูก

18. เป็นการลงทุนสร้างหลักทรัพย์ เพื่อรับเงินปันผลและเงินก้อนโต เมื่อถึงวันที่เราตั้งเป้าหมาย

19. ทำในขณะที่วัยยังหนุ่มสาว สุขภาพยังดี และยังทำได้ ดีกว่าทำตอนบั้นปลายชีวิต

20. เป็นการลงทุนทางการเงินที่แน่นอน มีพันธบัตรรัฐบาลและกระทรวงการคลังตรวจสอบและรับรอง

You may have missed

error: Content is protected !!