พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

21 ก.พ.

พนักงานลูกจ้าง อบต.-เทศบาล เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

สปสช. พร้อมเป็นหน่วยงานกลางสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแก่บุคลากรของ อบต.-เทศบาล เสริมความมั่นคงสิทธิรักษาพยาบาลบุคลากร อปท. เจ็บป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่ต้องสำรองจ่าย ลูกจ้าง พนักงาน อปท.ใน 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนได้เฮ รักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ  เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
หลังจากนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านหลักประกันสุขภาพ และบูรณาการสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 3 กองทุนให้เสมอภาคเท่าเทียม

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแทนประชาชนจึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ”เรื่องการคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” ร่วมกับ

 • สมาคมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล 
 • สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
 • สมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 • สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
 • สมาคมลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 • สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 

เพื่อดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรองรับระบบดังกล่าวตามบันทึกความร่วมมือซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดระบบใช้พร้อมกันทั่วประเทศ

 ซึ่ง สปสช.จะเตรียมการตั้งฐานข้อมูลผู้มีสิทธิกองทุนบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานจริง โดยผู้มีสิทธิในกองทุนบุคลากร อปท. จะสามารถเริ่มใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้หากระบบดำเนินงานไปได้ 100% ก็จะทำให้บุคลากรในหน่วยงาน อปท. เกิดความมั่นใจด้านสิทธิการรักษาพยาบาลมากขึ้น ตลอดจนได้รับความสะดวกหากเจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างไร

error: Content is protected !!