พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย

1 min read

ด้วยปรากฏว่าแบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย ทำให้เกิดความสับสนในด้านเนื้อหาและรายละเอียดเป็นอย่างมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน ดังนั้น แพทยสภาจึงเห็นควรให้กำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัยต่าง ๆ  ให้แพทย์ได้กรอกรายละเอียดโดยมีรูปแบบเดียวกัน


ประกาศ::แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย
ที่มา/ผู้ประกาศ : แพทยสภา
วันที่ : 17 ก.ย. 2552
ประกาศแพทยสภา

ที่  130 / 2550

เรื่อง  แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย
…………………………………………………………..

            ด้วยปรากฏว่าแบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลากหลาย ทำให้เกิดความสับสนในด้านเนื้อหาและรายละเอียดเป็นอย่างมาก แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน ดังนั้น แพทยสภาจึงเห็นควรให้กำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัยต่าง ๆ  ให้แพทย์ได้กรอกรายละเอียดโดยมีรูปแบบเดียวกัน

            คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/ 2550 วันที่ 13 ธันวาคม 2550 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย โดยกำหนดแบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย เพื่อความสะดวกในการให้แพทย์กรอกรายละเอียดให้ผู้ป่วยใช้ในการเรียกร้องสิทธิของตนจากบริษัทประกัน 3 กรณี ดังนี้

1.      กรณีเรียกร้องค่าชดเชยการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เนื่องจากอุบัติเหตุ
2.      กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ใช้แบบฟอร์ม A,B

  • กรณีเกิดอุบัติเหตุใช้แบบฟอร์ม  A
  • กรณีเข้ารักษาพยาบาลและออกจากโรงพยาบาลใช้แบบฟอร์ม B

3.      กรณีเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต

ทั้งนี้แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป 
                     

ประกาศ ณ วันที่    28   ธันวาคม 2550
( นายแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขา)

ที่มา แพทยสภา

You may have missed

error: Content is protected !!